Inžinierske stavby

Most na ceste III/565 3 ev. č. 5653-001 Čeláre
III/065026 Oporný múr – sanácia, k.ú. Teplá (havária), km 13,190-13,265
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji – I/50 Sečovce Horovce,
Objekty:
SO 100 Vozovka a bezp. Opatrenia – úprava krajnice ŽB pásom
SO 200-01 Most 342a
SO 200-02 Most 344
SO 200-03 Most 346
SO 200-04 Most 347
SO 200-05 Rekonštrukcia mosta I/50-343 Hriadky
400-00 Priepusty a odvodnenie
Poprad Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lastovce
Rekonštrukcia a obnova chodníkov obce, oplotenia a spevnených plôch cintorína
Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva obce Sirnik
Rekonštrukcia komunikácií, úprava rigolov a lávok v obci Veľká Tŕňa
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Hlavnej - Čerhov
Združená skládka PDO Brehov - rekultivácia
Zvýšenie konkurencie schopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Sečovciach
Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica
Úprava verejného priestranstva-Bukovec
Regenerácia sídla Vtáčkovce - Infraštruktúra B4
Rekonštrukcia rampy v žst. Maťovce, vedľa koľaje č. 1a, 304š, 302š, 1b
Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Kazimír
Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Slivník
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - chodníkov ul. Mierová, parkovisko, chodník od ZS po AS
IKD Košice, nám. Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením ŽSR
KE, Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice\" - objekt: \"SO 07-08-01 LO NMM, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS
Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1. etapa, preložky a úpravy vodovodých vedení Kuzmányho ulica, Košice
KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice - UČS 05 - Obratisko Havlíčkova
Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec - Pácin\", objekt: SO 03 - Cesta III/553027 Veľký Kamenec - smer Malý Kamenec
KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice - SO 01-04-01 - Križovatka Nám. Osloboditeľov, Koľajový spodok
Chodník pre peších - Plechotice
KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice - SO 01-04-01 - Križovatka Nám. Osloboditeľov, Koľajový spodok
Zber a úprava bioodpadu v obci Vojka\" - výstavba kompostoviska
KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
Novovybudované multifunkčné ihrisko v obci Olšovany
Zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 Slivník
Rekonštrukcia rigolov a odvod dažďových vôd v Tokajskej obci Čerhov
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Ižkovce
Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy
Vodojem Hýľov
Kanalizácia obce Kendice – kanalizačné prípojky
Južný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod – I. etapa
Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka, objekty
Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod, Vodojem, ČS
Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV - Oborín – kanalizácia
Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV
Južný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod – II. etapa
Regenerácia sídla Boliarov - Infraštruktúra B1 – vodojem Boliarov
Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske
Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark, Košice – rozvody kanalizačných potrubí
Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV
Zemplínska Teplica – kanalizácia 3. etapa
Odvedenie dažďových vôd - Vojany - rekonštrukcia
Veľké Raškovce, Oborín - Kanalizácia a ČOV - stoka A1, A2
ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizáca
Kanalizácia 2.etapa Somotor
III. stavba - Rozvod vody v obci Plechotice
Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky - Hatfa
Oprava kanalizácie DN 300 - Teslova ul. BA
Bodová oprava verejnej kanalizácie na ul.Klincová, BA
Oprava havarijného stavu verejnej kanalizácie - kanalizačnej šachty na ul. Kopanice časť Trnávka BAII
Polianky II - oprava kanalizácie - Bratislava
Meteorová ulica BA - bodová oprava verejnej kanalizácie
Vojčice kanalizácia
Vodovod - časť Brezina (Skupinový vodovod II. etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina)
Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV, rozšírenie stokovej siete
Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV
Olšovany - kanalizácia
Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina – Obec Michaľany
Vojčice - kanalizácia, prečerpávanie splaškových vô
Olšovany - Kanalizácia, Olšovany rozšírenie kanalizácie
Kalša - rozšírenie kanalizácie
Skupinový vodovod II.etapa Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina – Obec Kazimír
Kanalizačná čerpacia stanica na Zimnej ulic v Zemplinskej Teplici