Systém riadenia kvality, environmentu a BOZP

Spoločnosť NOVICOM s.r.o. sa v procesoch riadenia opiera o európske normy v rozsahu
ISO 9001:2015 – Systém manažérstva kvality, ISO 14001:2015 - Systém manažérstva environmentu a ISO 45001:2018 – Systém manažérstva BOZP, ktoré využíva ako funkčný nástroj integrovaného systému riadenia spoločnosti.

Procesné riadenie uplatňujeme na všetkých úrovniach riadenia, pričom sa snažíme pružne reagovať na potreby trhu a vnútorné zmeny v spoločnosti v súvislosti s jej rastom.