Pozemné občianske stavby - bytového a nebytového charakteru

ÚPSVaR v Košiciach – rekonštrukcia objektu budovy Zádielska ul. č. 2, Košice
Rekonštrukcia strechy budovy Obecného úradu Čerhov
Bytový dom 16 b.j. – Slanec
Stavebné práce na satelite v Milhostove pre DeD Sečovce
Stavebné práce na Rodinnom dome v Trebišove pre DeD Sečovce
„Trebišov – Sídlisko Juh II – nájomné byty, Bytové domy A,B – 2 x 39 b.j. “ - SO 01 – Bytový dom A vrátane VZT
Stavebné práce – Obecný dom – kultúrnospoločenské centrum – stavebné úpravy a zateplenie
Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Stavebné práce – Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu Kysta“
Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia
Dom smútku Drahňov
Predajňa potravín Brezina - oprava objektu
Komunitné centrum v Bežovciach
„Rekonštrukcie vstupných priestorov ÚPSVaR Trebišov na ul. M.R. Štefánika 73/23 a v Kráľovskom Chlmci na ul. Hlavnej 105
Výmena okenných a dverných konštrukcií pre ZŠ a MŠ Čerhov
Rekonštrukcia a modernizácia šatne športového klubu
Rekonštrukcia Materskej a ZŠ 1-4
Zateplenie budovy Materskej školy Sirník
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecného úradu s kultúrnym domom v obci Cejkov
Zateplenie obecného úradu v obci Hraň a úprava strechy
Základná škola - výmena strešnej krytiny Čerhov
Rekonštrukcia Základnej školy Somotor - výmena výplní otvorov
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecný úrad Kalša
Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia budova materskej školy Dvorianky
ZŠ a MŠ Čerhov - zateplenie budovy
Chodník pre peších - Plechotice
Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu, Hlavná 108, Michaľany
Cejkov – obecné nájomné byty
ZŠ Michaľany - SO 04 telocvičňa
Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici
Obecný úrad a Materská škola Hrčeľ - stavebné úpravy
Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične a jedálne pri ZŠ Družstevná pri Hornáde p.č. 42
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Základná škola Kuzmice
Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov
Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu Viničky
Kultúrny dom - zateplenie a výmena okien Hrčeľ
Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy Obecného úradu Novosad
Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Veľaty
Rekonštrukcia telocvične na Základnej škole vo Vojčiciach
Rekonštrukcia domu smútku v obci Horovce
Rekonštrukcia domu smútku Zemplínske Jastrabie
Agroturistický areál Malá Bara
Výroba Tokajských vín- Viničky (objekt výroby)
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Egreš
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Rekonštrukcia kultúrneho domu Zemplínske Jastrabie
Rekonštrukcia kultúrneho domu Svinica
Obecná komunitná budova Sirník
Kultúrny dom Plechotice - rekonštrukcia
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu Lastomír
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy v obci Novosad
Košické Oľšany - Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy Vojčice